08
Wed, Apr
20 New Articles

Lokal

The Bottom – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) constateert dat het begroting- en verantwoordingsproces en het financieel beheer op Saba van voldoende niveau blijft, en stelt ook vast dat sommige structurele taken nog steeds incidenteel worden gefinancierd.

Sinds 2014 heeft Saba voor alle jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen ontvangen, de overige begrotingsstukken en uitvoeringsrapportages voldoen aan de vereiste normen. Het Cft stelt evenwel een aantal uitdagingen vast die de komende periode door Saba, in samenwerking met Nederland, dienen te worden opgepakt. Het betreft vooral het creëren van structurele dekking in de jaarlijkse begroting voor structurele taken en het opbouwen van voldoende weerstandsvermogen.

Foto Cft Saba 20200219 1Structurele financiering voor structurele taken

De Staat der Nederlanden en het openbaar lichaam Saba zijn in 2019 het zogenaamde “Saba Package” overeengekomen waarin onder meer is opgenomen dat beiden zich zullen inspannen om structurele taken ook met structurele middelen te financieren. Per ministerie zal worden bezien hoe dit te realiseren is. Ook heeft het kabinet in oktober 2019 in haar reactie op de voorlichting van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek, aangegeven dat de taakverdeling wordt verduidelijkt en herijkt waarna wordt bezien of de vrije uitkering past bij het takenpakket voor de openbare lichamen. Het Cft heeft met het bestuurscollege afgesproken dit gezamenlijk nader in kaart te brengen.

Begrotingen 2019 en 2020

De vierde uitvoeringsrapportage over 2019, waarover het Cft onlangs adviseerde, toont een positief saldo van USD 0,1 miljoen. De ontwerpbegroting 2020, op 16 oktober 2019 door het Cft ontvangen voor advies, is sluitend. Dit is gepaard gegaan met veel inspanningen. Saba heeft bij bepaalde posten de begrote bedragen namelijk moeten verlagen ten opzichte van voorgaande jaren. De post onvoorzien is bijvoorbeeld verlaagd van 100 duizend dollar in 2019 naar 22 duizend dollar in 2020. Het Cft heeft Saba geadviseerd een eventueel overschot over 2019 toe te voegen aan de begroting 2020. Het Cft heeft geoordeeld dat de begroting 2020 in voldoende mate voldoet aan de criteria. De begroting 2020 is op 13 november vastgesteld door de eilandsraad en op 3 december goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), conform het advies van het Cft.

Tijdens het bezoek van het Cft aan Saba op dinsdag 18 en woensdag 19 februari 2020 zijn er constructieve gesprekken gevoerd met zowel het bestuurscollege als de eilandsraad.